2 Haziran 2013 Pazar

Assitej Türkiye Merkezi Tüzüğü

'Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi'' dir. Birliğin merkezi Ankara'dadır. Faaliyet alanı Türkiye ve uluslararasıdır. Şubesi yoktur.TÜZÜK
Madde 1 : Birliğin Adı
'Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi'' dir.
Birliğin merkezi Ankara'dadır. Faaliyet alanı Türkiye ve uluslararasıdır. Şubesi yoktur.
Madde 2 : Birliğin amacı

Çocuğu tiyatro dünyasına katarak kendini ve çevresini tanıma, değerlendirme ve eğlendirerek eğitmektir. Bu amacı, çocuk tiyatrolarıyla, gençliğin kültür ve sanat gelişmesini sağlayarak gençlik tiyatroları çalışmalarını desteklemek ve yönlendirmekle sağlar.

Madde 3 : Birliğin amacını gerçekleştirmek için girişeceği faaliyetler

a) Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu ile ilgilenen kuruluşlar ve kişiler arasında bağlantılar kurarak düşünce birliği ve haber alışverişi sağlamak.

b) Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu çalışmalarının yurt ölçüsünde yaygınlaşmasına doğrudan doğruya katkıda bulunduğu gibi, bu yöndeki girişimleri desteklemek.

c) Yurtiçindeki ve dışındaki Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarının çalışmalarını değerlendirmek.

d) Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu topluluklarının uluslararası ilişkilerden yararlanmalarını değerlendirmek.

e) Uluslararası birliğin çalışmalarını yakından izlemek yurtiçinde duyurulmasını sağlamak.

f) Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu çalışmalarını güçlendirmek üzere eğitim ve öğretim kuruluşları, yayın organları, sanatçılar, yazarlar arasında işbirliğinin gelişmesini desteklemek.

g) Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu çalışmalarını gerçekleştirmiş kamusal ve özel kuruluş ve toplulukların bu çalışmalarını izlemek.

h) Çocuk oyunları yazılması, yazılmış oyunların yabancı dillere çevrilmesi ve basılması için olanaklar araştırmak ve sağlamak.

i) Konuyla ilgili her türlü toplantılar, açık oturumlar, şenlikler ve yarışmalar düzenlemek.

j) Halk eğitim Merkezleri ve başkaca öğretim ve eğitim kurumlarında tiyatro kursları, seminerler açılması ile ilgili girişimlerde bulunmak ve daha önceden bulunulmuş bu girişimleri desteklemek.

k) Oyunlar sağlanarak ve basılmış oyunlar dağıtarak okullardaki tiyatro çalışmalarına
yardımcı olmak.

l) Çocuk ve Gençlik Tiyatroları çalışmaları ile oyunlarının belgelenmesi için belgelik ve kitaplıklar kurmak.

m) Yurtiçi ve dışındaki çalışmaları tanıtıcı yayınlar yapmak.

n) Bireyler ya da topluluklar için inceleme gezileri, ayrıca ülkeleri dışına çıkan tiyatro kuruluşları için temsil olanakları sağlamak.

Madde 4 : Birlik, benzeri kuruluşların (ITI, UNIMA) gibi çalışmalarından yararlanır, ortak çalışmalar yapabilir.

Madde 5 : Üyelik, Asil Üyelik, Şeref Üyeliği, Fahri Üyelik olarak üç kategoriye ayrılır.

a) Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, 18 yaşını bitirmiş, çocuk ve gençlik tiyatrolarıyla ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir.

b) Üye olmak isteyenler Yönetim Kurulu araştırması sonucu, Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe alınır.

c) Üye aidatı yıllık 60 TL dir. Bu miktar Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir.

d) Türk vatandaşı olmayanların birliğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka,

e) Türkiye'de ikamet etmek hakkına sahip olması şarttır.

f) Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

g) Yönetim Kurulu üyelik müracaatlarına 1 ay içinde red veya kabul cevabını vermek zorundadır.

h) Birlik tüzüğüne aykırı hareket edenlerin üyeliklerine Yönetim Kurulu'nca son verilir.

i) Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

j) Üye seçiminde oyun yazarları, yönetmenler, sanatçılar, pedagog ve psikologlar ve tiyatro adamlarının temsil edilmesine özen gösterilir.

Madde 6 : Birliği Organları

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Madde 7 : Genel Kurul 2 yılda bir Mart ayında olağan, bunun dışında gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun veya tüm üyelerin 1/5' inin isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Madde 8 : Genel Kurulun görev ve yetkileri

a) Genel Kurul 2 yılda bir toplanır.

b) Gerekli tüzük değişikliğini üye tam sayısının üçte ikisiyle yapar.

c) Yönetim Kuruluna Birlik faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur.

d) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşür. Yönetim Kurulunun ibra edilmesini sağlar.

e) Genel Kurul toplantıları üyelerin çoğunluğuyla yapılır. İlk toplantıda sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz Kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.

f) Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar verir.

g) Yönetim Kuruluna Birlik için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması için yetki verir.

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesini sağlar.

i) Derneğin feshine karar verebilir. Bunun için üçte iki oy gereklidir.

Madde 9 : Yönetim Kurulunun teşkili ve görevleri

a) Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üyeden oluşur.

b) Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

c) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir sayman, üç üye seçer.

d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

f) Yıllık çalışma raporunu hazırlar. Genel kurulun onayına sunar.

g) Genel kuruldan aldığı yetkiye dayanarak Birliğin kuruluş amaçlarının gerçekleşmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.

h) Geçmiş yıl bilançosunu ve gelecek dönemin bütçesini hazırlar, Genel Kurulun onayına sunar.

i) Başka ülkelere düzenlenecek kongre, konferans, festival, toplantı ve çalışmalara temsilciler seçerek Türkiye Merkezi adına katılır.

j) Birlik, işlerini sürdürebilmek ve işlemlerini yürütmek için bütçe esasları çerçevesinde, Birlik dışından seçeceği sürekli ve geçici görevlilerin atamalarını yapar, bunlara verilecek ücretleri saptar, gerektiğinde bu gibi görevlilerin işine son verir.

k) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır.

l) Önemli ve ivedi işler için gerektiğinde Başkanın çağrısıyla toplanır.

m) Başkanın olmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

n) Yönetim Kurulu faaliyetleriyle ilgili tanıtıcı her türlü basım, yayın ve çeviri işlerine karar verir ve bunları gerçekleştirir.

Madde 10 : Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri

a) Denetleme Kurulu, Genel Kurulun seçeceği 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

b) Yönetim Kurulunun çalışmalarını denetler, Genel Kurula raporlar sunar.

Madde 11 : Birliğin gelirleri

a) İlgili Bakanlıkların yapacakları yardımlar,

b) Diğer bağış ve yardımlar,

c) Birliğin gerçekleştireceği gösterilerden elde edilecek gelirler,

d) Üye aidatı,

e) Harcamalar başkanla sayman üye veya vekalet edenlerin çift imzalarıyla yapılır,

f) Gelir gider hesapları bir bilanço ile Genel Kurulun onayına sunulur, bilançonun onaylanmasıyla Yönetim Kurulu aklanır.

Madde 12 : Birlik, gerekli görülürse kitaplık, belgelik, okuma odası gibi benzeri yerleri oluşturur.

Madde 13: Her türlü Tüzük değişikliği Genel Kurulun salt çoğunluğuyla yapılır.

Madde 14: Fesih

a) Birliğin feshine Genel Kurul karar verir.

b) Genel Kurul üçte iki oyla Birliğin feshine karar verir.

c) Birliğin feshi halinde mal varlığı ITI Milli Merkezine devredilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder